Tài liệu

[Tài liệu] Tổng hợp tài liệu và các khóa học về Covid-19

[lockercat]1. Khóa học online tiếng Việt “Đào tạo lâm sàng nhiễm trùng hô hấp cấp nặng” của WHO https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ 2. Các khóa học online về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): https://openwho.org/courses 3. Hướng dẫn cơ bản trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (Dành …

Read More »